Tufts OpenCourseware
Search
PREV : Radiographic Findings of Osteomyelitis NEXT : Diagnosis of Osteomyelitis: Radiograph 1
Author: Debra D. Poutsiaka, M.D.,Ph.D.
Diagnosis of Osteomyelitis (3)